CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
    bASIy  
i~'l'vWr>y  b<g<n    [;b<Gim  
'hy,T.x;t  h'b.v"y>w    
  r;[;v  ~Aq.m-d;[  !im"y>niB  r;[;Vim.l  
~yINiP;h  r;[;v-d;[  
`%,l,M;h  yeb.qIy  d;[  lea>n:n]x    
…全地,要變為曠野。


從迦巴直到耶路撒冷南方臨門(放上行)

她(指耶路撒冷)要居高位,

就是從便雅憫門到第一個門之處,

又到角門,

並從哈楠業樓,直到王的酒醡。