CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
~Iy;M;h-t,a  H'q.vih>w  
H'vyia.B  l;[;m  lo[.miT:w  h'a.m.jIn-~ia  h't>y'h>w  
    ~Iy;M;h  H'b  Wa'bW  
  h'l.p"n>w  H"n.jib  h't.b'c>w  
`H'M;[    h'l'a.l  h'Via'h  h't>y'h>w  
叫她喝了這水以後,


她若曾被玷污,背叛了她的丈夫,

這致詛咒的水必進到她裡面變苦了,

她的肚腹就要腫脹,她的大腿消瘦,

那婦人就要在她的民中成為詛咒。