CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 利4:17
原文內容 原文直譯
  A['B.c,a-t,a  !ehoK;h  l;b'j>w  
~yim'[.P  [;b,v    h"Zih>w  
  t,kor'P  yEn.P-t,a  h"wh>y  yEn.pil  
祭司要把他的指頭蘸於血中,


…彈血七次,(…處填入下行)

在雅威面前對著聖所的幔子