CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 利4:7
原文內容 原文直譯
;xeB>ziM;h    !eTIy    
de[Am  l,hoa.B  r,v]a  h"wh>y  yEn.pil  r,v]a  
h'lo['h  x;B>zim  dAs>y-l,a  %oP.vIy    tea>w  
`de[Am  l,hoa  x;t,P-r,v]a  
又要把些血抹在…祭壇的角上,(…處填入下行)


會幕內、雅威面前

再把所有的血倒在…燔祭壇的底部。(…處填入下行)

會幕門口