CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
s  aWh  h"wh>y  %;a.l;m-yiK      
hIwh>y  y"nod]a  H'h]a    r,maOY:w  
h"wh>y  %;a.l;m    !eK-l;[-yiK  
`~yIn'P-l,a  ~yIn'P  
基甸見他是雅威的使者。


基甸說:「哀哉!主上帝啊!

因為我…看見雅威的使者。」(…處填入下行)

面對面