CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h'myim"y  ~yim"Yim  Aliv.B  h"wh>y-g;x  hENih  Wr.maOY:w  
lea-tyeb.l  h"nAp.Cim  r,v]a  
h'Lis.mil  v,m,V;h    
h'm,k.v  lea-tyeBim  h'lo['h  
`h"nAb.lil  b<g<NimW  
他們說:「看哪,在示羅有一年一度雅威的節期;


它在伯特利以北,

在…大路以東,(…處填入下行)

從伯特利上到示劍的

在利波拿以南,