CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
wy'j.pov>w    wy"neq>zW    
!Ar'a'l  h<ZimW  h<Zim    
  !Ar]a  yea.fOn  ~IYIw.l;h  ~yIn]hoK;h  d<g<n  
  rEG;K  
l'bye[-r;h  lWm-l,a  Ay.c,x;h>w    lWm-l,a  Ay.c,x  
h"wh>y-d,b,[  h,vom  h"Wic  r,v]a;K  
  ~'['h-t,a    
  
以色列眾人,…和它的長老、和官長,和它的審判官,(…處填入下第三行)


都站在(約)櫃兩旁,

在抬雅威約櫃的祭司利未人面前,

無論是本地人、是寄居的,

一半對著基利心山,一半對著以巴路山,

…正如雅威僕人摩西…所吩咐的。(…處依序填入下行和下下行)

為以色列民祝福,

先前