CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
y;lea  W[.m.vit  a{l-~ia>w  
t'B;V;h  ~Ay-t,a    
    aobW  a'F;m  tea.f  yiT.lib.lW  
t'B;V;h  ~Ay.B  
  vea  yiT;Cih>w  
    h'l.k'a>w  
p  `h,B.kit  a{l>w  
你們若不聽從我,


尊安息日為聖日,

在安息日不抬擔子,進入耶路撒冷的城門,

我必在城門中點火;

這火必燒毀耶路撒冷的宮殿,

不能熄滅。」