CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h<Z;h  ~'['l  dyIG;t  yiK  h"y'h>w  
h,Lea'h    tea  
^y,lea  Wr.m'a>w  
h"wh>y    h,m-l;[  
taOZ;h  h'lAd>G;h    tea  Wnyel'[  
WnEnOw][  h,mW  
`Wnyeh{l/a  h"why;l  Wna'j'x  r,v]a  Wneta'J;x  h,mW  
「你將…指示這百姓。(…處填入下行)


這一切的話

他們(若)對你說:

『雅威為甚麼說,

要降這大災禍攻擊我們呢?

我們有甚麼罪孽呢?

我們向雅威─我們的上帝犯了甚麼罪呢?』