CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h'lAG;h-yEn.b  yib.V;hem  ~yia'B;h  
  yeh{lael  tAlo[    
  r'f'[-~yEn.v    
h'Viv>w  ~yi[.viT  ~yilyea  
h'[.biv>w  ~yi[.biv  ~yif'b.K  
r'f'[  ~yEn.v  ta'J;x    
p  `h"why;l  h'lA[  loK;h  
從擄到之地歸回的人


向以色列的上帝獻燔祭,

為全以色列獻十二頭公牛,

九十六隻公綿羊,

七十七隻綿羊羔,

又獻十二隻公山羊作贖罪祭,

全都是獻給雅威的燔祭。