CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
~'toa      
~,hEw>n  h<y.hIy      
bAJ  h<w"n.B    ~'v  
      !em'v    
我必在美好的草場牧養牠們;


牠們的圈必在以色列高處的山上,

牠們必在佳美之圈中躺臥,

在以色列山肥美的草場吃草。