CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 出28:19
原文內容 原文直譯
וְהַטּוּר הַשְּׁלִישִׁי לֶשֶׁם שְׁבוֹ וְאַחְלָמָה׃ 
第三行是紫瑪瑙、白瑪瑙、和紫晶;