CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
~'lo[.l  awih  tAa    yEn.B  !yebW  yInyeB  
  ~Iy;m'V;h-t,a  h"wh>y  h'f'[  ~yim"y  t,vev-yiK  
s  `v;p"NIY:w  t;b'v  yi[yib.V;h  ~AY;bW  
這是我和以色列人永遠的證據;


因為六日之內雅威造天和地,

第七日便安息舒暢。」