CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
  ;Hob"Gim  ~:G  
  ~yiT;x.t;x>w  
deq'V;h  #aEn"y>w  
b"g'x,h  leB;T.sIy>w  
h"nAYib]a'h  rep't>w  
Am'lA[  tyeB-l,a    %eloh-yiK  
  qWV;b  Wb.b's>w  
人也怕高處,


路上有驚慌,

杏樹開花,

蚱蜢成為重擔,

催情果無效;

因為人歸他永遠的家,

弔喪的在街上往來。