CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
      
  a'P.s;K  a'v'x>n  a'P.s;x    
  rW[.K  Aw]h:w  
a'xWr  !AMih  a'f>nW  
!Ah.l  x;k]T.vih-a'l  r;t]a-l'k>w  
a'm.l;c.l    a"n.b;a>w  
  t'l.mW    rWj.l  t"w]h  
於是…都一同砸得粉碎,


鐵、泥、銅、銀、金(放上行)

如夏天禾場上的糠秕,

被風吹散,

無處可尋。

打碎這像的石頭

變成一座大山,覆蓋全地。