CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
~'['h-l'k  aob"Y:w  
~,x,l    tAr.b;h.l  
~AY;h  dA[.B  
romael    [;b'VIY:w  
@yisOy  hok>w  ~yih{l/a  yiL-h,f][:y  hoK  
v,m,V;h-aAb  yEn.pil-~ia  yiK  
`h'mWa.m-l'k  Aa  ~,x,l-~;[.j,a  
…眾民來(…處填入下下行)


勸大衛吃(點)食物,

還是白天的時候,

但大衛起誓說:

「…願上帝重重地降罰與我!」(…處填入以下二行)

若在日頭落下以前

我吃糧食,或任何東西,