CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
rEn.b;a    leah'f][    
lwaom.F;h-l;[>w  !yim"Y;h-l;[  t,k,l'l  h'j"n-a{l>w  
`rEn.b;a    
亞撒黑追趕押尼珥,


…不偏右也不偏左。(…處填入下行)

在追押尼珥的時候