CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  
說:
Mh;   ajdikhvshte  th;n  gh'n  
「你們不可傷害地
mhvte  th;n  qavlassan  mhvte  ta;    
也不(傷害)海也不(傷害)樹木,
 a[cri    tou;"  douvlou"  tou'  qeou'   hJmw'n    tw'n  metwvpwn  aujtw'n.  
等到我們蓋印在我們神眾僕人他們的額頭上。」

註: