CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以圖形顯示 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
polloi; ga;r peripatou'sin
因為,...許多人舉止行為(...處填入下一、二行)
ou^" pollavki" e[legon uJmi'n,
我屢次告訴你們,
nu'n de; kai; klaivwn levgw,
現在又流著淚說:
tou;" ejcqrou;" tou' staurou' tou' Cristou',
(是)基督十字架的仇敵。

註: