CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὄχλος
當群眾被趕出時,
εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς,
他進去抓住她的手,
καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.
女孩就起來了。

註: