CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    
...有禍了!(...處填入下三行)
        
懷孕的
    qhlazouvsai"  
和餵奶的
        
在那些日子裡

註: