CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
          tauvtai"    aujto;n  
就在那些日子,他(指耶穌)出去,
  to;   o[ro"  proseuvxasqai,  
上山禱告,
   h\n  dianuktereuvwn    th'/  proseuch'/  tou'  qeou'.  
又在向上帝的禱告上花了整夜;

註: