CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  I$dw;n       oJ    to;  genovmenon  
百夫長看見所發生的事,
  to;n  qeo;n    
就歸榮耀給上帝,說:
 O~ntw"   oJ   a[nqrwpo"  ou|to"     h\n.  
「這人真是個義人!」

註: