CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以圖形顯示 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
I$dw;n de; oJ eJkatontavrch" to; genovmenon
百夫長看見所發生的事,
ejdovxazen to;n qeo;n levgwn,
就歸榮耀給上帝,說:
O~ntw" oJ a[nqrwpo" ou|to" divkaio" h\n.
「這人真是個義人!」

註: