CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oujk   h[qelen    crovnon.  
有一段時間他不願意。
meta;  (韋:   tau'ta      )(聯:   tau'ta  )      
但這些之後他在他自己裡面說:
    to;n  qeo;n  ouj  fobou'mai     a[nqrwpon    
『雖然我不敬畏上帝也不尊敬人,

註: