CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     oJ  dou'lo"  
那僕人
 oJ  gnou;"  to;    tou'    aujtou'  
─那知道他主人的意思的,
  mh;     h]  poihvsa"  
卻沒預備或...做,(...處填入下一行)
pro;"  to;    aujtou'  
順他的意思
darhvsetai  pollav"{  
他(指僕人)必多受責打;

註: