CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ou\n      
於是猶太人說:
Mhvti      
「難道他要自殺嗎?
 o&ti    
因為他說:
 O!pou     uJpavgw  
『我所去的地方,
  ouj  duvnasqe    
你們不能到』?」

註: