CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  E$xh'lqen    ou\n   oJ       oJ   a[llo"  maqhthv"  
於是彼得和那另一個門徒出來,
   h[rconto    to;    
往墳墓那裡去。

註: