CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ta;"    mou  thrhvshte,  
若你們遵守我的命令,
    th'/   ajgavph/  mou,  
就住在我的愛裡,
kaqw;"    (韋:   tou'    patro;"  ta;"    )(聯:   ta;"      tou'  patrov"  mou  )  tethvrhka    
正如我已遵守了(韋: )(聯:我的) 父的命令,
    aujtou'    th'/   ajgavph/.  
且住在他的愛裡。

註: