CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  h\n          tw'n  maqhtw'n  aujtou'  
吃飯的人有一個他的門徒是
  tw'/  kovlpw/  tou'   I$hsou',  
在耶穌的懷裡,
 o^n   hjgavpa  (韋:   (oJ)    )(聯:   oJ    )  I$hsou'".    
就是耶穌所愛的。

註: