CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tw'n  profhtw'n  oujk         uJmw'n}  
哪一個先知不是你們祖先逼迫呢?
    tou;"      th'"    tou'    
且他們殺死預言義者來到的人,
ou|  nu'n    prodovtai        
現在你們又成為他(指義者)的背叛者和兇手。

註: