CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ta;  nu'n,  
而且, 現在,
kuvrie,  
主啊!
    ta;"   ajpeila;"  aujtw'n  
求你看他們的威脅
  do;"    douvloi"  sou  meta;    pavsh"    to;n  lovgon  sou,  
並給你的僕人完全的膽量來講你的道,

註: