CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以圖形顯示 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
oJ de; eJkatontavrch" boulovmeno" diasw'sai to;n Pau'lon
但百夫長定意救保羅,
ejkwvlusen aujtou;" tou' boulhvmato",
否決他們意圖,
ejkevleusevn te tou;" dunamevnou" kolumba'n
就下令那些會泅水的,
ajporivyanta" prwvtou" ejpi; th;n gh'n ejxievnai
跳下水,先上岸;

註: