CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o^"    tauvthn  th;n   oJdo;n     a[cri  qanavtou  
我曾逼迫這道(的人),直到死亡,
desmeuvwn    paradidou;"    fulaka;"  
...都捆綁,交到監牢裡。(...處填入下一行)
 a[ndra"  te      
無論男女

註: