CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    pro;"   hJma'"  
(他)來到我們這裡,
   a[ra"  th;n  zwvnhn  tou'  Pauvlou,  
拿走保羅的腰帶
dhvsa"    tou;"  povda"    ta;"      
捆上自己的腳和手,說:
Tavde    to;  pneu'ma  to;   a&gion,  
「聖靈說這些(話):
To;n   a[ndra  ou|     hJ  zwvnh  au&th,  
有這腰帶的主人,
ou&tw"  dhvsousin     I$erousalh;m      
猶太人在耶路撒冷要如此捆綁,
  paradwvsousin        
要(把他)交在外邦人手裡。」

註: