CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ou^"        tou;"    ta;  toiau'ta      
他聚集他們和像這些(工作)的工人,說:
 A~ndre",    
「各位!你們知道
 o&ti    tauvth"  th'"     hJ        
給我們的財富是來自這生意,

註: