CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&pw"     a]n      katavloipoi  tw'n   ajnqrwvpwn  to;n  kuvrion  
為了要使剩下的人...尋找主,(...處填入下一行)
  pavnta  ta;    
甚至所有外國人
  ou^"    to;   o[nomav  mou    aujtouv",  
就是我的名被叫在他們身上的。』
  kuvrio"  poiw'n  tau'ta  
使這些...的主說。(...處填入下一節)

註: