CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Tw'/        sabbavtw/  scedo;n  pa'sa   hJ  povli"  sunhvcqh  
在下一個安息日,幾乎全城都聚集,
 ajkou'sai  to;n  lovgon  tou'  (韋:   qeou'    )(聯:   )  .    
要聽(韋: 上帝的)(聯: 主的)道。

註: