CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以圖形顯示 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
ei\pen de; oJ a[ggelo" pro;" aujtovn,
天使對他說:
Zw'sai kai; uJpovdhsai ta; sandavliav sou.
「束上腰,穿上你的鞋。」
ejpoivhsen de; ou&tw".
他就照樣做。
kai; levgei aujtw'/,
他(指天使)又對他說:
Peribalou' to; iJmavtiovn sou kai; ajkolouvqei moi.
「穿上外衣,跟著我來。」

註: