CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  O!te       h[mellen  (韋:   )(聯:   )  aujto;n     oJ   H%rwv/dh",  
當希律將要帶他出來的時候,
th'/       h\n   oJ    koimwvmeno"  metaxu;  duvo  stratiwtw'n  
在那夜彼得睡在兩個士兵中間
   aJluvsesin    
被兩條鍊子捆綁,
  te  pro;  th'"  quvra"    th;n  fulakhvn.  
且守衛在門前守著監獄。

註: