CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oJ      
那抵擋主的,
   uJperairovmeno"    pavnta  legovmenon  qeo;n   h]    
且高抬自己在一切被稱為上帝或受人敬拜的以上的,
 w&ste  aujto;n    to;n  nao;n  tou'  qeou'    
以致於他坐在上帝的殿裡,
 ajpodeiknuvnta     o&ti    qeov".  
宣稱他自己是上帝。

註: