CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  to;n  kalo;n   ajgw'na  th'"    
你要為那美好的信仰的仗奮鬥,
  th'"    zwh'",  
你要持定永生。
   h^n       wJmolovghsa"  th;n  kalh;n    
你為此被召,並且為那美好的宣認...作了宣告。(...處填入下一行)
  pollw'n  martuvrwn.  
在許多見證人面前,

註: