CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ajll#     o^          
而是...這才與自稱是敬畏上帝的女人相宜。(...處填入下一行)
di#     ajgaqw'n.  
藉著善行,(打扮自己)

註: