詩篇 37章1節 到 37章40節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit首詩歌mā是一首以字母順序排列寫做ê詩歌。它kah頭前ê第25、34 首ê每一節起頭用字母開始無仝,chit首是tī每一段落用字母作起頭,然後照字母順序寫落來。Án-ne 40節就分做22個段落。Mā因為án-ne,chit首詩ê一個特色,就是每一個段落lóng是一個獨立ê詩句,有點á像箴言ê型態。中心主題就是善有善報,惡有惡報。M̄是不報,是時chūn未到。咱tùi第1到2節就thang看出chit首詩ê主要中心題旨。Chit首詩篇mā被列為「智慧文學」ê詩歌,tī詩篇中有kúi-nā篇lóng屬tī chit種智慧文學ê作品,除了chit篇外,iáu包括有第一篇、第七十三篇、第九十一篇、第九十二篇、第一一一篇、第一二七篇、第一二八篇,以及第一三三篇等九篇。

第1到2節,chit兩節kah箴言第廿四章19到20節ê內容仝款,lóng是teh說明作惡ê興旺並無值得羨慕。因為in ê興旺是暫時ê,真緊to̍h會消失。

第3到4節,chit段詩歌有一個真重要ê主題,說明óa靠上帝,chiah是根本之道。Óa靠祂ê人,ē-tàng安穩生活,因為上帝就是siōng好ê保護者。Tī第4節講tio̍h上帝是喜樂ê泉源,因為án-ne,甚麼人走chhōe上帝,甚麼人就會得tio̍h性命ê喜樂。

第5到7節,chia ê第5節thang參考箴言第十六章3節,當人kā性命交託tī上帝手中,chit種人所期待ê事,lóng會得tio̍h上帝ê幫助。只要有上帝ê幫助,就會看見希望teh thèng候。M̄-koh óa靠上帝,並m̄是馬上會看見應允,mā可能teh-thèng候上帝ê回應前,會先看見邪惡ê人ê興盛,就懊惱起來,而這是無需要ê。

第8到9節,chit兩節是相對句型。人往往看見作惡ê人發達,就心內氣憤難平,m̄-koh chit種氣憤對家己並無益處。因為上帝teh看,mā有家己ê時間表,上帝一定會處理。堅持信靠上帝ê人,就會知影上帝懲罰ê時刻一定會來臨,hiah-ê作惡ê人結局會hō͘驅離。

第10到11節mā是相對句型,講tio̍h邪惡ê人真緊to̍h會消滅,而且是消滅到無蹤無影。Á chhōe上帝ê人(就是teh指「謙卑ê人」),一定ē-tàng享受上帝賜福ê喜樂。

第12到17節,chit段詩歌kā義人kah作惡ê人分別出來。邪惡ê人siōng歡喜欺負義人,因為義人tī in目睭前出現,kan-taⁿ會hō͘ in感覺不安、急躁。In mā知影上帝kah義人同在。因為án-ne,in想beh殺害義人、迫害義人,作為對抗上帝ê另外一種方式。

第16節thang對照箴言第十五章16節,說明義人擁有ê財富lóng是正當得tio̍h ê,相對tī邪惡者擁有真chē財富,卻lóng是來自非法ê欺騙、偷the̍h、掠奪而來。M̄-koh chit種財富上帝會kā它the̍h走。Ná親像第17節所提起ê,上帝會kā作惡ê人ê膀臂hō͘ phah斷仝款,就算是擁有,mā bē真久。

第18到20節,「敬畏上帝」,這是聖經中真重要ê一則教導。因為上帝是神聖ê,mā是獨一ê,是至koân ê。用敬畏ê心敬拜上帝,必定會得tio̍h上帝ê賜福。有上帝賜福ê人,即使tī siōng艱困ê環境中,mā會充滿tio̍h性命ê氣力。

第20節是chit首詩歌第一個段落ê結語,作惡ê人最後就是hō͘消滅,像煙霧仝款消散,chhōe bē-tio̍h痕跡。

第21到31節,chit段落是chit首詩歌ê第二部分。Chit段描述義人得tio̍h上帝ê看顧chē到不勝枚舉。Thang kā第21 kah第26節合併同齊看,就會清楚義人tī生活上,lóng會慷慨好施,幫助困苦ê人。這mā反應出作惡ê人tú好顛倒,m̄-nā bē伸手救助需要幫助ê人,而會想出所有ê辦法斂財。

第23到25節提供了真重要ê信仰認知:義人並m̄是bē tú-tio̍h困境,會,m̄-koh這並無表示上帝離開伊。無,上帝就khiā Tī義人ê身邊,teh陪伴伊行過這siōng艱困ê性命旅程。

第27到29節,詩人一再提起,義人一定會享受安定ê生活,因為有上帝teh保守、看顧。

第30到31節,chit兩節thang用來對照箴言第十章31到32節。義人因為心中有上帝,因為án-ne,伊teh講話ê時chūn,就會表現出伊所認bat ê上帝。換句話講,義人會隨時隨地提起上帝tī伊身上奇妙ê作為。

第32到40節,這是chit首詩歌ê第三段落。Chit段詩歌講述義人一定會有好ê結果,除了ē-tàng安定生活之外,mā會得tio̍h上帝賞賜ê性命,kiáⁿ孫繁多。

第32到33節,ná親像頭前所提起ê,作惡ê人lóng是想出所有ê辦法beh除掉義人,因為義人ê出現,ē-sái作惡ê人容易被發見,甚至是凸顯出作惡ê人ê惡行。當做惡ê人想beh除掉義人ê時,上帝真清楚chit種計謀,一定會保護義人免受傷害。

第34到36節,作惡ê人tī興旺ê時,氣勢之狀,ná親像黎巴嫩ê香柏樹仝款高大,顯目,行踏明明是就是「專橫霸道」。M̄-koh chiah-ê真緊to̍h會消失。就算興旺ná親像黎巴嫩ê香柏樹hit種高大壯碩,結果是甚麼都無存留落來。因為無上帝ê賜福。

第37到38節,chit兩節是相對句型,義人ê kiáⁿ孫會繁延真chē,m̄-koh相對ê是作惡ê人,連kiáⁿ孫mā會hō͘剷除。

第39到40節,chit兩節是chit首詩歌ê結語。上帝一定會看顧、守護義人。

重新查詢 專卷研經 詩篇系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net