耶利米書 48章1節 到 48章25節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是關係摩押受懲罰ê記事,mā是先知文獻中,講述摩押ê遭遇篇幅siōng長ê一章。Tī舊約聖經先知文獻中,一再出現有關上帝對摩押這民族忿怒ê信息。先知耶利米除了chit章之外,mā kúi-nā pái傳出上帝beh懲罰摩押ê信息(參考九:25、廿五:21、廿七:3)。

摩押城是設tī死海以東,是羅得kah cha-bó͘-kiáⁿ亂倫所生ê kiáⁿ孫(參考創世記十九:37)。In bat用錢買收巴蘭,ài伊去陷害以色列人民(參考民數記第廿二到廿四章),然後koh tī什亭谷ê所在,用cha-bó͘人去誘惑以色列人民棄sak上帝(參考民數記廿五:1—3)。後來,摩西律法真清楚規定,摩押人kah亞捫人「bē-tàng加入上主ê聚會」,並且iáu警告以色列人民,tī「有生之日bē-tàng為in走chhōe平安kah繁榮」(參考申命記廿三:3—6),這mā說明兩個族群之間,雖然有遠親ê血緣關係,彼此之間ê仇恨卻非常大。另外一方面,列王記下第廿四章2節記載主前601年,當猶大王約雅敬決定背叛巴比倫帝國而kah之對抗ê時,摩押koh kah巴比倫聯合攻打猶大,hō͘猶大ê國勢koh khah衰微。Mā因為án-ne,摩押kah猶大之間ê衝突koh khah厲害。

這kui章lóng是講tio̍h摩押ê災難,而tùi第26到30節之經文就thang看tio̍h摩押真正ê問題是驕傲。換句話講,tī摩押人ê心中,根本就無kā上帝khǹg tī in眼裡,in認為家己有能力thang抵抗上帝ê權威。

Tī chit段經文中提起真chē城市ê名,每提起一個城市名稱,就會記載災難tòe-tiâu其後出現,表示上帝決定嚴厲懲罰摩押人,而且嚴厲ê程度tùi第8節就thang清楚看出來。

Koh講,chit段經文mā真清楚描述出摩押ê滅亡,是kah伊ê驕傲有密切關係,這國家ê人民根本就m̄相信上帝,自認比上帝偉大。M̄-koh當上帝懲罰摩押ê時,摩押就會知影家己就親像上帝手中ê酒瓶仝款,上帝隨時ē-tàng輕易kā瓶內ê酒傾倒tī地上。

第1到3節,「尼波」,這原本是分配給呂便支派ê土地(參考民數記三十二:4、38),tī亞嫩河以北,靠近尼波山ê所在。大約tī主前840年,摩押背叛了以色列,攻落chit-ê城。

「基列亭」,這是一個古老城市(參考創世記十四:5),設tī約旦底本西北大約十公里ê所在。

「希實本」chit-ê城市,原本是分配給呂便支派ê(參考民數記三十二:37、45,約書亞記十三:17)。後來重新分配ê時,kā它分配給迦得支派作為利未人ê城市(參考約書亞記廿一:38—39)。

「瑪得緬」kah「何羅念」,chit兩個城市ê地點lóng已經無法度thang考。

Chia講「摩押ê光輝消失去à」,因為巴比倫軍隊已經摧毀in ê家園,hō͘伊成做廢墟了。

Chit段經文描述chiah-ê城市kā tī巴比倫軍隊攻入ê時,摩押人民發出「大聲哀叫」,就ē-tàng明白巴比倫軍隊入城後殘酷ê刣戮手段。Á城市m̄-nā是hō͘「被佔領了」,人民mā「就會領受侮辱」,是teh表示巴比倫軍隊入侵了後,對待戰俘ê手段lóng真殘忍,一屑á都留情。

第4到6節,chia講「孩童ê哭聲傳到瑣珥」,是teh表示災情確實是非常慘重,gín-á ê父母若m̄是teh相刣中死去,就是hō͘俘虜了,只chhun gín-á而已。Chiah-ê gín-á四界流浪chhōe in ê親人,m̄-koh卻chhōe bē-tio̍h。

Chia提起「瑣珥」chit-ê城市,原本是一個土地肥ê城市,設tī死海ê東南部。

「魯希」,中文《和合本》用「魯希坡」,是仝款ê意思,只是並無清楚確實所在地。

Chit段經文講chiah-ê城市ê摩押人民「像曠野ê野驢á奔逃」,以確保家己ê性命。因為巴比倫ê軍隊刣戮手路非常殘酷,若beh保全性命,就beh趕緊逃走。M̄-koh差不多每一個城市lóng會聽tio̍h人民「啼哭」、haiⁿ-haiⁿ叫ê聲音。

第7節,chit節真清楚講出摩押真正ê問題,就是狂傲,認為只要有「軍力財力」作óa靠,就甚麼lóng m̄免驚了。M̄-koh當上帝beh懲罰一個人á是一個國家ê時,koh有甚麼人ē-tàng承受得起?無任何人á是國家ē-tàng抵擋上帝ê懲罰。

「你ê神明基抹」,這是摩押人siōng崇拜ê神明。Tī民數記第廿一章29節,列王記上第十一章7節、33節,以及列王記下第廿三章13節等等,lóng有提起摩押ê神明基抹。作者beh表明ê是聖經一貫ê信念:無一個神明ē-tàng tī上帝chìn前khiā立會tiâu,mā無任何一個神明ē-tàng kah上帝對抗。因為án-ne chia講摩押ê神明基抹,會「流亡」,意思是teh指基抹神明,kā會kah俘虜仝款,hō͘人當做物件買賣,甚至精美ê神像雕刻mā ē-tàng作藝術品拍賣。	

第8到9節,chit節講出kui個摩押國家會被消滅。因為所有ê「城鎮lóng tio̍h毀滅,一個mā不存留」,包括「山谷」、「平原」,若m̄是被「蹂躪」,就是hō͘「踐踏」,這表示巴比倫軍隊攻進摩押了後,掠奪了一切所有,mā摧毀了所有一切。因為án-ne,「hō͘摩押khiā立墓碑」,表示它會完全被「毀滅」,所有城市lóng會成做「廢墟,koh khah án怎都無人tòa」。

第10節,chit節是編者加入ê經文。

「不專心做上主工作ê人該受詛咒」,這是古代ê人ê觀念:每一國家lóng有siōng重要ê神明,如果該神明無法度庇護該國家免tī滅亡,則該神明mā會hō͘俘虜,kah受掠ê人民仝款當對敵者ê奴隸。戰勝者往往用chit種方式處理chiah-ê俘虜得來ê神明,就是kā chiah-ê神明掠到家己ê神廟裡,khǹg tī神廟內神像面前。Chit種做法是teh表示:綁敵人ê神tńg來獻hō͘家己ê神明。然後koh再kā chiah-ê「俘虜」來ê神像拖到外面,用火燒掉就是表明用chiah-ê神明獻祭hō͘家己ê神仝款。Á hiah-ê祭司mā可能就tī火燒hiah-ê戰敗ê神明像中同齊被燒死,這就是chit節所講ê「不專心做上主工作ê人該受詛咒」。

「不揮動刀劍刣敵ê人該受詛咒」,chit句話有兩個層面ê意思:一是上帝指派巴比倫軍隊去攻打摩押作懲罰,若是巴比倫帝國無認真有怠慢,會受tio̍h上帝ê懲罰。二是teh指摩押城內ê人民á是軍隊,看見危險就收手,若是無勇敢起來抵抗敵人,國家災難就會跟tòe來到。

第11節,chit節說明摩押雖然過去經歷過被侵略、佔領,m̄-koh從來m̄-bat有亡國、受掠ê經歷,mā因為án-ne,hō͘ in lóng是「頭尾安逸無憂」,ná親像封tiâu瓶嘴裡ê酒仝款,保持「香醇」好味。

第12節,「時chūn會到」,這mā是先知文獻中不時出現ê詞句,表示上帝審判ê時間teh beh來臨。上帝beh ná親像倒酒一般「Kā摩押倒掉」,m̄-nā是「Kā酒瓶倒空」,甚至iáu koh khah「摔碎酒瓶」,這真清楚表示摩押chit-ê國家bē koh再有任何存在ê價值á是功能。

第13節,因為人民被俘虜,經歷慘痛ê迫害,就無koh對in ê守護神「基抹」有任何信心。

「以色列人對in所óa靠ê神明貝特利失去信心」,這是teh指所羅門王往生後,以色列人民分裂做做南、北二個國家;南國名叫猶大,北國號名以色列。北國開國第一位國王耶羅波安一世,為tio̍h beh安撫無法度tńg來到耶路撒冷去敬拜、獻祭ê北國人民,伊用造金牛ê方式來引誘北國以色列人民棄sak對耶和華上帝ê忠心,伊鑄造兩頭金牛,一頭金牛立tī伯特利,另外一頭立tī但。然後對人民講:「Lín上耶路撒冷敬拜太辛苦了。以色列人民,這就是領lín出埃及ê神明!」。這就是chit所在所講ê以色列人民「所óa靠ê神貝特利」之背景。伊tī伯特利祭壇頂向伊所鑄造ê金牛獻祭,並且tī伯特利設立祭司,ài in tī伊所建造ê神殿事奉。耶羅波安mā訂定每年八月15日是去伯特利向這金牛獻祭燒香(參考列王記上十二:28—33)。M̄-koh北國以色列並無因為拜這金牛而得tio̍h庇護。主前721年北國以色列被亞述帝國所消滅,人民受掠販賣四散各地做奴隸。

第14到16節,chit兩節講出摩押會遇tio̍h毀滅ê結果ê原因,就是認為擁有強勢ê軍事武力就ē-tàng保護家己國家ê安全,m̄-koh結果iáu是hō͘巴比倫hō͘滅亡了。雖然摩押有「siōng精銳ê少壯部隊」,非常猛勇,m̄-koh只要是上帝決定beh毀滅ê,任何精銳ê部隊mā抵擋不了,上帝決定beh hō͘巴比倫來摧毀摩押,hō͘它ê「終局逼近」,而且是「無久會荒廢」。

第17到20節,chit段詩歌是一首哀歌,teh形容摩押被毀滅ê時ná淒慘ê景況。

「威力光榮」、「光榮ê位上」等chit種用詞,lóng teh表示過去一段時間裡,摩押確實是一個真hō͘人羨慕、喜愛khiā起ê所在,因為摩押除了有真好ê經濟實力外,mā有真堅強ê軍事設施。M̄-koh摩押ê統治者可能因為án-ne而「專橫ê霸權」,會欺負附近國家á是少數民族。因為án-ne,當巴比倫帝國軍隊開始侵吞伊ê時chūn,真chē附近被伊欺負、壓迫過ê弱小民族會袖手旁觀,像「亞羅珥」ê居民就會「khiā tī路邊觀望」,問hiah-ê逃難ê人到底出了甚麼問題,而逃難ê人回答是只有ē-tàng為摩押「蒙羞淪陷」哀號「啼哭」,因為「摩押滅亡了」。

第21到25節,chit段經文列出了摩押ê主要城鎮名單,其中有kóa地方lóng bē-tàng考了。

重新查詢 專卷研經 耶利米書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net