雅各書 1章1節 到 1章18節   背景資料  下一筆
Chit章就已經kā kui本書信ê幾個重要題旨表達得非常清楚,包括有:信心kah智慧ê問題;面對試探ê事;財富ê危險;注意聽kah實際行為;對苦難者ê關心等等。

  第1節,「我—雅各」,這是作者自我紹介。M̄-koh ná親像tī簡介chit本書信ê時有提過ê,chit位雅各並無一定就是作者ê名,有可能是借用「雅各」ê名寫chit張phoe。因為當時耶穌基督ê兄弟雅各tī初代教會內真有影響力,因為án-ne,用伊ê名寫phoe,對當時某一kóa讀者來講真緊to̍h ē-tàng得tio̍h效果。

 Koh講,chit位作者自稱是「上帝kah主耶穌基督ê奴僕」,這「奴僕」一詞mā表示「奴僕」ê意思。Chia表達兩種意思,一是teh指完全屬tī主人,無家己ê自由。二是家己甘願成做主人ê奴僕。

  「散居tī全世界ê上帝ê子民」,chit句話tī中文《和合本》是採用原希臘文寫ê「十二支派」chit-ê詞而用「散tòa十二個支派之人」。其實,tī雅各書寫做ê時chūn,所講ê十二支派已經不存在。而且chit本書信mā m̄是寫hō͘猶太教徒看ê,因為án-ne,這用「十二之派」chit-ê詞,是早期教會基督徒自喻為「新以色列人民」á是「新以色列選民」。《現代中文譯本》kā它翻譯做「全世界ê上帝ê子民」就是根據chit種瞭解。

  Tī chit段經文中並無一個明確ê主題,m̄-koh講tio̍h三個重要ê內涵,包括有:tú-tio̍h試探ê時,怎樣用信心kah智慧搭配去克服。Koh講,mā簡略地講tio̍h有關貧賤kah富貴之間ê差別。三是講tio̍h每一個人ê性命lóng會tú-tio̍h考驗kah試探,m̄-koh一定會堅持到底chiah會得勝。

  第2到4節,chia提起「遭遇各種試煉」,這是teh指tī信仰上tú-tio̍h迫害。Koh講,所謂信仰上ê迫害,並無盡然lóng是teh指政治、宗教上ê,有ê時mā是生活kah工作上ê,親像破病久了,真容易hō͘人鬱卒(參考五:14);koh親像tú-tio̍h不公義ê事mā會hō͘人失去信心(參考二:6)。作者認為試煉乃是hō͘人tī信心上koh khah成熟ê一種方式,因為án-ne,應該kā它當做是一種「thang慶幸ê事」,而且tio̍h「忍耐到底ē-tàng達tio̍h十全十美」。

 第5到8節,作者提起hō͘信心koh khah完備ê方式,就是祈求上帝賜hō͘智慧。Á祈求siōng重要ê態度就是m̄-thang有任何giâu疑,因為上帝會聽人ê祈禱。如果向上帝祈求,iáu「三心兩意,搖pái不定」,chit種人無論祈求甚麼,lóng bē有任何效果。

  Koh講,聖經講tio̍h智慧,意思是teh指認bat上帝ê旨意。照箴言第二章6節ê記載,智慧是tùi上帝賞賜chiah得tio̍h,而這智慧是包括「知識kah悟性」。

  第9到11節,chit段經文kah上段經文完全不相連。M̄-koh thang kā chit段經文對照以賽亞書第四十章6到7節來看。

  「貧賤」,chit-ê詞指ê是卑微ê意思。Chit種人「蒙上帝提升」,確實是一件真值得「歡喜」ê事。因為貧賤本身就是真大ê試煉,ē-tàng贏過chit種試煉後,會得tio̍h上帝ê賜福而提升伊tī上帝面前ê重要位置,這當然是件真歡喜ê事。相對tī「富貴ê人被貶低」,表示喪失本來財富,mā應該是值得歡喜ê事,因為án-ne伊chiah會知影財富本身ná親像花草仝款不可靠。並且因為án-ne知影tńg來óa靠上帝,而bē kā所有性命ê時間tī「事業上孜孜經營」,結果是喪失對上帝ê認bat,這就等於喪失性命仝款,因為上帝是性命ê賞賜者。

 第12到15節,chit段經文是談及有關「試煉」ê問題。第12節提起「性命ê冠冕」,指ê就是永恆ê性命。冠冕mā是賞賜ê意思。一般人看「冠冕」lóng是屬tī hiah-ê高貴、有權勢ê人所有。M̄-koh hit種ê冠冕是暫時ê,ná親像花草樹木仝款,真緊to̍h會凋謝。Á雅各書ê作者則認為chit種屬tī永恆性命ê冠冕並m̄是專門為某一kóa人準備ê,卻是為所有tī信仰上會堪得考驗ê人所準備ê。因為「性命ê冠冕」是來自天頂ê獎賞(參考腓立比書三:14)。

  Ài beh特別注意第13節所講ê,上帝「不試誘人」。會試誘人心ê,是人心內ê私慾。因為án-ne「一個人受試誘,是hō͘家己ê慾望勾引去ê」。作者tī chia真清楚講tio̍h一個連結關係,就是「慾望」會致使「罪惡」,而「罪惡」帶來ê結果就是「死亡」。使徒保羅tī羅馬書第七章講這就是人ê貪慾,伊用「本性」來描述,是罪ê表現,而罪hō͘咱邁向死亡。

  第16節,「m̄-thang被愚弄」,這「愚弄」一詞表示欺騙ê意思。

  第17節,作者tī chia強調「一切美善ê事務kah各種完美ê恩賜lóng是tùi天頂來ê」,原因只有一個,因為是完全ê(參考馬太福音五:48)。上帝是「一切光ê創造主」,chit句話thang tùi創世記第一章3到5節。光,teh代表性命(參考約翰福音一:4)。

  第18節,chit節thang參考創世記第一到二章記載ê創造故事有關。


重新查詢 專卷研經 雅各書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net