以賽亞書 30章1節 到 30章18節   背景資料  上一筆  下一筆
這是繼續談起關係以色列人民會「受災」ê問題。Tī這章真清楚記載,是針對南國猶大kah耶路撒冷ê以色列人民講ê。背景iáu-koh是kah猶大準備ài kah埃及簽訂聯盟ê時間。先知以賽亞一直警告南國猶大,千萬m̄-thang相信埃及,而是beh óa靠上帝ê保守。伊一再kā猶大人民kah眾領袖講,只有上帝chiah有能力抵擋亞述。Kah埃及簽訂聯盟,kan-taⁿ會為家己帶來koh khah大ê災難,北國以色列就是一個siōng好ê例。

Chit章mā thang看出先知文獻ê特色,就是有上帝嚴厲ê譴責,m̄-koh teh譴責了後,就有上帝憐憫ê恩典。

Tī chit段經文中有四個段落記載上帝透過先知以賽亞傳出來ê預言,包括有第1到5節、第6到7節、第8到14節、第15到18節等等。前兩段預言,lóng是向埃及求援ê事件有關,而第三段則針對hiah-ê圍tī希西家身邊ê策士有關,先知以賽亞提起chiah-ê策士根本就聽不進上帝ê話。

Chit段mā是tùi第廿八章開始提起第四個會「受災」ê對象。Tī chiah-ê預言中,先知以賽亞講上帝強烈譴責猶大人民,因為in無願意走chhōe上帝ê庇護,卻想beh去chhōe埃及ê幫忙,伊講án-ne做kan-taⁿ會為猶大帶來災害,lóng無幫助。

第1到5節,「治理猶大ê人有災禍à」,這是teh指國王kah伊身邊ê人,會成做上帝懲罰ê對象。Chiah-ê人ê權柄tùi上帝來,in就一定tio̍h負起錯誤ê責任。Chia講chiah-ê猶太人領袖「背叛」上帝,意思是teh指in無聽從上帝ê話。原因是in「kah人簽訂」違背上帝旨意ê條約,mā就是kah埃及簽訂同盟條約ê意思。Tī chia上帝真清楚指出,kah埃及聯盟是無用ê。因為上帝若決定tio̍h用亞述懲罰猶大國,就算有siōng強ê軍事武力mā無法度抵抗(參考詩篇三十三:16—17)。雖然猶大已經差派大使到à埃及首都「瑣安」kah「哈內斯城」求援,m̄-koh先知以賽亞傳出信息,tio̍h喚醒猶大領導者清楚知影埃及是不可靠ê,m̄-thang認為它chit-má看起來強壯,其實埃及並m̄是可靠ê國家,因為當非利士人ê亞實突城受tio̍h亞述大軍攻擊ê時,埃及並無出兵救援。

第6到7節,這是第二個預言,仝款teh說明走chhōe埃及幫助,是荒謬、錯誤ê策略。因為tùi猶大beh到埃及,需要經過一片廣大ê曠野。因為án-ne,當時猶大人民iáu會關心使節團ê人是m̄是平安達tio̍h埃及。Chia提起「南方野獸」一詞,表示tùi猶大到埃及,beh經過一大片曠野之地,tī chit pôaⁿ過廣大ê曠野,會面臨「獅、毒蛇,kah會飛ê惡龍」攻擊,hiah-ê代表猶大ê眾「使節」必定mā會面臨到kah「驢á kah駱駝」仝款ê危險。其實在chit節先知以賽亞真清楚指出,埃及是一個「無法度幫助in ê國家」,走chhōe埃及ê幫助,等於是自chhōe死路仝款ê愚昧。埃及只不過外表好看,其實是一頭「不中用ê怪獸」。

第8到11節,「行動記錄tī冊上」,ná親像第八章1節所講ê,ài kā上主ê話寫落來仝款。而且是記錄chiah-ê做邪惡ê tāi-chì ê人,好作為教育勸誡後代kiáⁿ孫ê教材。先知以賽亞傳出上帝beh伊記錄落來猶大子民hō͘上帝忿怒ê第一件事,就是「背叛上主」、「一直講白賊」、「一直m̄聽上主ê教示」,chiah-ê語詞lóng是連接做伙,因為這lóng是lóng是「背叛」上帝ê行為。第二件是「in tio̍h先知閉口」,chit點kah伯特利ê祭司亞瑪謝對先知阿摩司ê態度仝款(參考阿摩司書七:10—13)。

第12到14節,chit節指出猶大人民真正ê問題,就是無想beh tio̍h óa靠上帝,in認為「倚賴武力kah欺詐」Chiah有用。M̄-koh先知以賽亞提起上帝會對背叛祂ê子民進行嚴厲懲罰。Chia指出猶大會親像「一道裂了縫ê牆」,真緊to̍h會傾斜、倒落來(參考詩篇一二七:1b)。Mā會親像「粉碎了ê陶器」無法度修補,即使修補了,mā無koh有實用價值,因為iáu會有裂縫,既無法度the̍h來「拾爐中ê炭」,mā無法度用來「盛池中ê水」。

第15到16節,chit節講出上帝傷心,決定摧毀猶大ê原因,就是上帝bat差遣祂忠實ê奴僕傳出信息,m̄-koh猶大人民硬是m̄聽。當in發見錯誤帶來災難而想beh逃走,mā是無啥路用。因為上帝毀滅ê氣力khah贏過in所ē-tàng閃避、bih起來ê氣力。

第17到18節,chia清楚指出:除了上帝以外,任何力量lóng無夠額來對抗亞述ê大軍。M̄-koh即使án-ne,上帝iáu是仝款慈悲、滿有無變ê疼,祂用siōng大ê耐心等待祂ê子民回心轉意。即使是tī嚴厲審判中,上帝lóng是帶憐憫、疼惜ê心,hō͘祂ê子民留落來一個機會,希望in會悔改。

重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net