以賽亞書 1章1節 到 1章31節   背景資料  下一筆
Tùi chit章開始直到第三十九章等,是屬tī主前第八世紀先知以賽亞時代ê背景。Á第一章是真重要ê踏話頭,ē-sái講是先知以賽亞出來傳上帝信息ê背景,mā是chit本經冊ê引言。

tī先知以賽亞傳達出來ê信息中,thang清楚看見以色列已經嚴重棄sak上帝ê道。因為án-ne,Tī chit-ê信息中,嚴厲警告以色列人民若無悔改,會面臨上帝嚴厲ê懲罰。

第1節,chit節真重要,mā是一般先知文獻常見ê寫法,就是會先紹介先知ê身分背景。Tī這節共計提供四君王ê名:

「烏西雅」,伊是tī主前792年到740年當猶大王。就tī伊往生ê chit年,先知以賽亞得tio̍h上帝ê啟示出來傳達上帝ê信息(參考以賽亞書六:1)。

「約坦」,是烏西雅王ê kiáⁿ,tī主前750到735年接掌國家大政。伊算是一位信仰真忠實ê君王,尊崇上帝為主。伊執政期間,不時tú-tio̍h敘利亞kah南國以色列ê攻擊(參考列王記下十五:32—37)。

「亞哈斯」,伊是約坦ê kiáⁿ,tī二十歲開始執政十六年時間(主前734~718年)。伊做上帝看做邪惡ê事,甚至kā家己ê kiáⁿ燒獻hō͘迦南ê神明(參考列王記下十六:1—4)。

「希西家」,伊是約坦ê kiáⁿ,接掌王位是tī主前717到688年。Hit時伊廿五歲。統治猶大國共計廿九年。伊是一位對上帝真忠實ê君王。在位期間bat亞述王西拿基立帶大軍來攻打耶路撒冷,因為伊聽從先知以賽亞ê話,chiah致使耶路撒冷城得tio̍h解圍(參考列王記下第十九章)。伊mā因為破病,先知以賽亞替伊向上帝祈求,而得tio̍h上帝應允,chē延長伊十五年ê性命(參考列王記二十:1—11)。

Tùi以上年代來看,先知以賽亞跨越ê年代真長,tùi主前740年開始,直到主前700年左右。可惜ê是chit本經冊並無提起先知以賽亞往生ê年代。

Chit節提起上帝啟示「亞摩斯ê kiáⁿ以賽亞有關猶大kah耶路撒冷ê事」,這就真清楚先知以賽亞工作ê所在,就是tī南國猶大,特別是tī耶路撒冷城地區。

第2到3節,「天ah,地ah,lóng來聽!」Chit種句型mā是當時國際條約ê一種文體,用「天」kah「地」表示簽約雙方人民所敬奉ê神明lóng是「約」ê見證者。「我親自扶養帶大ê gín-á竟然背叛我」,chit句話說明猶大人民背叛了上帝,去拜偶像,m̄聽上帝ê話,in竟然比牛、驢á iáu不如,因為chit兩種動物iáu會「認bat」in ê主人。先知耶利米mā有類似ê句話出現(參考耶利米書八:7)。「認bat」,chit-ê詞Tī聖經中不時出現,表示人應該用「敬畏」ê心靈忠實tī上帝,是照上帝ê話行事。

第4到6節,chit段經文是teh說明猶大人民背叛上帝ê行為,包括有「作惡犯罪」、「邪惡敗壞」、「棄絕」、「藐視」、「背離」等,chiah-ê lóng tī說明猶大人民對「神聖ê上帝」ê態度非常不應該。因為上帝是神聖ê,祂mā要求所揀選ê子民神聖(參考利未記十九:1—2)。猶大人民會án-ne背離、棄絕上帝,就是因為去óa靠偶像神明,無koh敬畏「神聖ê上帝」。因為án-ne,被上帝嚴厲懲罰混身是傷,mā無人chhap、疼惜。

第7到9節,chia說明猶太人民lóng kā in tī歷史上慘痛ê教示,hō͘ bē記得kah chheng-khì-liu-liu了,因為án-ne,先知以賽亞koh一pái歷史ê經歷來提醒猶大人民。伊描述戰爭所帶來ê慘重結果,m̄-nā hō͘ in ê家園被摧毀,所有ê一切lóng被敵人搜刮殆盡,真chē猶大ê城市淪陷tī敵人手中,而chiah-ê城市ê猶大人民mā會hō͘擄販賣為奴,只chhun耶路撒冷一城iáu未淪陷。

使徒保羅引用chit節經文tī羅馬書第九章29節,說明若m̄是上帝憐憫,猶太人早就已經不存在了。因為án-ne,猶太人應該心存感恩,而不應該有驕傲ê態度。

第10節,chit節是上帝對猶大ê領袖kah人民ê控訴,講in ê行踏之惡質,ná親像當年ê所多瑪kah蛾摩拉仝款,實在是不值得同情。

第11到14節,chit段經文說明上帝並無喜愛人只是用各種獻祭ê禮儀來回應祂揀選ê疼,因為若是無真誠ê心內,hiah-ê節期中ê宗教禮儀只是虛有其表而已,而hiah-ê看幾來hō͘人垂涎ê祭品,lóng會成做上帝ê「重擔」,上帝會拒絕接受。

第15到17節,chit段經文是談起上帝拒絕任何tùi猶大人民來ê祈禱,其實,這mā包括拒絕先知替in ê祈禱。Á chit對猶大人民來講,這ē-sái講是真嚴厲ê懲罰。當上帝無koh垂聽人ê祈禱ê時,等於是kah chit種人斷絕了關係仝款。先知耶利米,就bat被上帝指示m̄-thang koh再替對當時ê耶路撒冷猶大人民祈禱,因為上帝根本就無想beh聽in祈禱ê聲音,mā不接受in ê獻祭(參考耶利米書十四:11—12)。主前第八世紀ê先知彌迦mā傳出仝款ê話,講上帝以後be7 koh聽猶大人民祈求上帝ê祈禱聲音(參考彌迦書三:4)。上帝指控in「雙手沾滿血漬」,chit句話已經講出in一面祈禱,另外一方面卻出手殺害、迫害貧困ê人ê性命。真正聽從上帝教導ê人,絕對bē去做危害別人性命ê事,並且同時會積極地去關心貧困者,特別是當時社會中siōng弱勢ê孤兒、寡婦。

第18到20節,「來,咱來理論」,這是一種法庭辯論ê模式。先知以賽亞指出,上帝並無、mā bē冤枉猶大人民,當祂teh指控猶大人民所犯ê罪狀ê時,上帝ē-tàng hō͘猶大人民公開來為家己被指控ê罪狀辯護。M̄-koh上帝提醒in,m̄-thang認為in漂白了家己ê雙手,上帝就看bē出in刣人被血漬染紅ê雙手,he是無用ê。只有學習服從上帝ê教導,才能有生存ê機會,若無,就是自取滅亡。

第21到23節,chit三節經文lóng是採用相對用語,親像「忠貞」kah「妓女」;「公平正直」kah「兇手」;「純銀」kah「不值分文」;「美酒」kah「無味ê水」等等,chiah-ê清楚講出猶大人民ê叛逆,in原本是上帝純潔ê子民,chit-má卻變成惡質ê暴徒;原本是純潔ê婦女,taⁿ卻變成妓女。清楚表明就是因為人ê貪婪促成hō͘人棄sak上帝。

第24到26節,chit段經文是上帝決定審判ê話語。Tùi上帝ê審判中,thang看出上帝並m̄是beh完全毀滅猶大人民,而是beh改造in,ài kā in中間hiah-ê ná親像渣滓之民lóng消除,留落來hiah-ê純潔ê子民,這mā是後來先知一再使用ê特殊用詞,就是「chhun落來」、「殘存」子民ê意思。

第27到28節,chit兩節講出kui本聖經中心主題—悔改。上帝喜愛人悔改(參考以西結書三十三:11),m̄-koh無願意悔改ê人,就會被「粉碎」、「消滅」。

第29到31節,chit段經文真清楚講tio̍h上帝審判ê結果,無任何人ē-tàng逃避,過去因為建造偶像神明崇拜而成為繁華ê城市、地區,lóng會成做廢墟,而hiah-ê領導者lóng會滅亡。

重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net