傳道書 2章1節 到 2章26節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章作者感覺一切lóng是空虛ê時,想beh有所改變ê方式是選擇「享樂」來突破性命ê侷限,而伊所講ê享樂是teh指感官上ê享受。

第1到3節,傳道者ê心內已經決定beh án-ne做,就是親身去體會tio̍h底「享樂」、「享福」對性命ê意義是甚麼,結果家己ná親像小丑仝款,hō͘人看起來就想beh發笑。表示會失去分辨能力,「享樂lóng無益處」,無得tio̍h想beh得tio̍h ê。就án-ne想beh「藉酒自娛,走chhōe快樂」,因為「酒」thang hō͘人目nih-á bē記得苦惱,可能hō͘人感覺興奮,á是hō͘身軀減輕痛苦感覺舒暢。M̄-koh ná親像俗語所講ê「借酒澆愁,愁koh khah愁」。

第4到8節,作者想用建造花園ê方式,改變生活環境,希望用chit種方式來hō͘家己快樂。伊建造富麗堂皇ê建築物,ná親像皇宮一般。而且iáu栽種葡萄樹,而且「修造庭院果園,種植各種果子樹」,並「挖掘水池,灌溉樹木」,這lóng teh表示chit-ê人若m̄是一個大財主,就是一個君王。有chiah-ni̍h堂皇ê大厝kah廣大ê庭園,就需要有人來幫忙整理。因為án-ne,chit-ê人就去買來真chē「男女婢隸」來協助整理看管。Tùi第8節ê描述來看,chit位大財主真親像所羅門王,因為伊有一千個嬪妃(參考列王記上十一:3)。M̄-koh卻因為有chiah-ni̍h chē ê財富kah嬪妃,hō͘伊棄sak了上帝,án-ne並無值得。因為離開上帝,人就會「隨心所欲」到最後會喪失一切。

第9到11節,chit位君王á是大財主,確實是真富有,伊ê富有「強大,贏過任何在耶路撒冷tòa過ê人」,並且自認「頭尾有智慧」。Chit-ê自認真有智慧ê君王á是財主,kā身上ê財富用來「盡情享受,無受拘束」,伊認為chiah-ê錢lóng是家己辛勞得tio̍h ê,應該hō͘家己好好á享受,這是一種對家己辛勞得來ê「報酬」,ná親像第4到8節所描述ê一切,án-ne看起來,全部所做所為lóng是理所當然。M̄-koh當伊「回顧」觀察ê時,便發見「家己ê成就,思想所付出ê辛勞」lóng白費,因為伊「領悟到一切lóng是虛空,lóng是捕風」。就án-ne伊講「日頭下腳ê一切lóng無益處」,chit句話koh一pái tńg來到了第一章3節所提起ê。因為所有ê物件lóng會變化、摧毀、消失。

第12節,「一個君王所ē-tàng做ê,lóng是用往ê君王所做過ê」,chit句話回應第一章9到10節。意思是無甚麼是新ê,lóng是舊ê。Chia thang看tio̍h一個自認真有智慧ê君王,所ē-tàng做ê事mā m̄是甚麼新事,án-ne,伊ê智慧koh算是甚麼?kah狂妄、愚昧koh差jōa-chē?其實是仝款ê。

第13到14節,chit兩節用智慧kah愚笨作比較khah。真正「智慧」是會「贏過愚昧」,至少智慧者會知影人ê性命有限,需要上帝ê扶持,比起「愚笨ê人卻tī黑暗中摸索」,是beh好過千倍。聖經作者ài用「光明」kah「烏暗」來說明性命ê兩種結果,就是生kah死。Tī chia作者講聰明人kah愚笨ê人,結果lóng仝款。原因就是人lóng會死,無任何人ē-tàng用家己ê方法hō͘ 性命延長、bē死(參考路加福音十二:25)。其實兩個之間ê差別是:

聰明人因為看見可能會面臨死亡而操心,會想出所有ê辦法beh脫離;而愚昧人卻是因為無敏感度,á是根本就是無知。M̄-koh兩個ê結局果lóng仝款面對死亡。

第15節,「愚昧人ê遭遇mā是我ê遭遇」,因為作者自認真有智慧(參考第9節),m̄-koh tī chia卻真清楚指出,任何人lóng一定tio̍h面對死亡ê來臨,這tú好是傳道書ê中心題旨:死亡,是上帝賞賜hō͘人類siōng公平ê禮物。作者tī-chia koh加上一句,儘管是聰明,只要想tio̍h死亡,就bē感覺聰明對性命有甚麼特別「益處」à。因為án-ne,伊講「一切lóng是空虛」,表示人對死亡根本就無法度掌握,mā無法度制止,只有ē-tàng眼睜睜地看tio̍h它ê來臨。

第16節,chit節回應了第一章11節。Chit節講出第14到16節所提起ê,只要是死亡,大家lóng仝款ê,無任何人例外。這真清楚講tio̍h「無論是智是愚,lóng tio̍h死去」,無任何人ē-tàng因為聰明有例外。

第17節,chit節回應了第3節所提起ê,作者teh追求智慧ê驅使心之下,開始走chhōe性命ê意義,m̄-koh結果卻發見死亡罩tiâu tī每一個人ê性命,hō͘人消耗真chē時間teh思考án怎避免死亡,事實卻是人永遠脫離死亡ê威脅。

第18到19節,chit兩節是作者對性命ê省思。人一生「辛勞」lóng是會累積「財富」(m̄-nā是thang數ê金錢,mā包括才能、知識、性命經歷等無形ê財富),因為「無法度m̄ kā一切留hō͘後人」,chiah-ê累積ê財富會由甚麼人繼承?koh khah重要ê,繼承ê是「智」者,á是「愚」笨ê人?這只有上帝知影。因為人看起來聰明ê,往往是上帝眼中ê愚昧者。

第20到21節,chit兩節thang參考路加福音第十二章16到20節。Chia提起「智慧、知識、技能」等三樣,總括代表ê意義就是智慧。經文中提起m̄-koh雖然擁有chiah-ê,m̄-koh,kah得tio̍h遺產ê人互相比較,心內iáu是真m̄甘願,因為得tio̍h遺產ê人是不勞而獲。

第22到23節,「操心、辛苦、勞碌」等用詞lóng指仝款ê意思。因為勞碌ê結果仝款是「痛苦愁煩」,結果致使「夜夜bē-tàng安寧」,表示身心lóng受tio̍h痛苦。

第24到25節,作者tī chit三節講出性命siōng基礎ê要件就是:性命需要有上帝ê參與,只有án-ne,chiah是得tio̍h幸福ê泉源。作者強調只有tī「上帝ê旨意」之下,人「ē-tàng lim食,享受伊辛勞ê成果」,án-ne chiah算是siōng大ê「幸福」。第25節ê「若m̄是出tī上帝」,chit句話mā ē-sái講是kui本傳道書ê中心思想,講出一切lóng是出tī上帝ê賞賜,若無,人即使勞碌一生累積真chē財富,性命mā無法度滿足。Ē-tàng享受食ê、lim ê,其實lóng是tùi上帝來賞賜ê結果。因為án-ne,tio̍h用感恩ê心來回應,而且會知影珍惜,因為這一切lóng是上帝賞賜,這mā是為甚麼祖先lóng會警告kiáⁿ孫bē-tàng暴殄天物ê原因。

第26節,chit節是相對句。「智慧、知識,kah喜樂」chiah-ê lóng是上帝賞賜ê恩典。Chit種恩典是賞賜hō͘ hiah-ê屬tī上帝「歡喜ê人」。相對ê,上帝所無歡喜ê人,就是「罪人」,mā就是只知影想tio̍h家己享受,卻bē記得上帝恩典ê人。Chit種人,無論累積jōa-chē,最後lóng會親像捕風仝款,一無所有。

重新查詢 專卷研經 傳道書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net