申命記 12章1節 到 12章14節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit-ê大段經文ē-sái講有關以色列人ê「典章kah律例」。這幾章提起以色列人民進入迦南地了後,關係宗教、家庭、社會等生活上應該有ê各種規範。

Chit章主要teh告誡以色列人民,當in進入迦南地了後,絕對bē-tàng接收當地人ê神廟改作敬拜上帝ê所在,「tio̍h選定一個特定ê場所」敬拜上帝(第14節),chit-ê觀念一直貫穿tī kui本申命記裡,親像第十四章14、25節、第十五章20節、十六章2、5、7、15、16節、第十七章8節、第十八章6節、第廿六章2節等等。Chit-ê觀念是成做後來大衛王計畫建造耶路撒冷聖殿ê基礎。之所以禁止接收當地人ê神廟做敬拜上帝ê場所,原因之一是驚以色列人民引用了當地人敬拜偶像神明ê方式,摻雜teh敬拜ê禮儀中,致使上帝ê純潔、神聖受tio̍h污染。

Chit章mā有一個重大ê改變,就是關係食肉ê問題。原本以色列人將動物分做三種,一是無清氣ê動物,這tī利未記第十一章已經有明確規定。二是一般人tī厝裡食ê肉類。三是獻祭ê動物。以前宰殺動物是為tio̍h beh獻祭用,因此動物ê油脂一定tio̍h先khǹg tī祭壇頂燒,然後koh再獻上動物ê肉(參考利未記十七:1—7)。chit-má是只要將血放掉,所有動物ê肉lóng thang食。這是放寬條例、禁令,為tio̍h是behm̄ hō͘以色列人民進入迦南地後,因為缺乏食物á起貪婪ê心。Chit種規定mā產生一個新ê危險:將宗教行為kah家庭生活區隔出來,to̍h是為tio̍h beh敬拜上帝,一定tio̍h行到一個規定ê所在,tī hia獻祭。M̄-koh,tī厝裡ê一切,lóng屬tī世俗ê。主前586年以色列亡國tī巴比倫後,「會堂」敬拜kah研習律法、誡命,成做挽救kui個民族滅亡ê主要因素,á會堂就無koh有獻祭ê行動à。明明確知影上帝ê話語,並且確實遵行tī生活中,遠比獻祭iáu koh khah重要,這mā是後來先知運動中一再呼籲ê(參考彌迦書六:6—8)。

Tī chit段長到廿五章ê篇幅中,大部分上thang án-ne分段落:一是第十二章1節到第十六章17節,是有關敬拜上帝ê事;二是第十六章18節到第二十章20節,談及有關國家ê事;三是第廿一章1節到第廿三章1節,講tio̍h有關家庭生活ê規律;四是第廿三章2節到第廿五章19節,談及有關潔淨ê事,mā包括了社會生活法則;五是第廿六章1到15節,講tio̍h有關奉獻ê事,以及十分之一奉獻應該tio̍h遵守ê規章。

Ná親像頭前所講ê,chit段經文主要強調只有ē-tàng選擇一個敬拜上帝ê場所,做敬拜上帝ê所在。Tī十誡裡真清楚,惟獨敬拜創造萬物ê獨一上帝,bē-tàng敬拜其他受造物,mā bē-tàng雕刻in ê像做敬拜之用。Chit段經文則進一步細講所拜ê上帝一定tio̍h有一定ê規範。

第1到3節,摩西kā以色列人民講,進入迦南地了後,一定會遵守上帝hō͘ in ê「一切律法誡命」,而且是beh終生遵守。為tio̍h án-ne,一定會kā迦南地原住民族所崇拜ê偶像神明全部lóng除掉,包括拆毀in ê祭壇。Mā就是bē-tàng留落來in敬拜ê神明ê任何痕跡。

第4到7節,除了bē-tàng模仿in敬拜ê方式外,一定tio̍h tī各支派khiā起ê區域中,「選一個特定ê場所,hō͘人tī hia敬拜」上帝,做各種獻祭禮儀之用,以及「獻十分之一捐」,全家ê人lóng thang tī獻祭ê場所食獻祭之物。這mā說明敬拜上帝,m̄是只有派出代表,卻是全厝內人lóng一定tio̍h參與ê事。

M̄-koh若是重大節期,全家lóng出動可能就會發生困難,m̄-nā是敬拜上帝場所ê問題,mā tio̍h預防附近族群藉機侵犯ê危險。所以雖然有chit種規定,卻從來無實行過。

第8到14節,tī曠野漂流期間,無法度整合,m̄-koh teh進入迦南應允之地後,khiā起生活安定了,就進行整合敬拜ê方式。獻祭ê時tī各族群中lóng有分配到利未人thang幫忙獻祭ê禮儀。

Chia提起十分之一奉獻kah利未人ê事,特別強調利未族人並無家己ê土地,因此chiah-ê十分之一奉獻是kah維護in生活有密切關係。Koh khah重要ê是tī第13到14節,表示只有ē-tàng tī上帝選定ê所在獻祭,是teh指全國只有一個所在是敬拜ê場所,這已經kah頭前第5節所提起ê tùi各支族ê地區中選出場所敬拜上帝無仝。所以第13到14節chia所表示ê,就是中央聖所,這mā為後來耶路撒冷聖殿做中央敬拜場所記落來一個伏筆。

重新查詢 專卷研經 申命記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net